Meno:Juraj
Priezvisko:Danko
Názov:Trusted Path Execution v prostredí MS Windows
Vedúci:Mgr. Peter Košinár
Rok:2010
Kľúčové slová:Trusted Path Execution, Whitelist, Windows API
Abstrakt:Z dôvodu absencie riešenia umožňujúceho efektívne riešenie Trusted Path Execution, v konkrétnej interpretácií kontroly spúšťania aplikácií, v prostredí stredných a väčších fi remných sietí, sa vynára zaujímavá možnosť prispieť vypracovaním konceptu takéhoto riešenia. Pokúsili sme sa preto analyzovať potreby a špeci fiká využitia v takejto oblasti a navrhnúť štruktúru systému, ktorá by bola veľmi pružná a modulárna. Práve modulárnosť je totiž nevyhnutná z dôvodu špeci ckých požiadaviek každého z väčších subjektov; takto dosiahnutá dynamika riešenia umožňuje ľahké, rýchle a relatívne lacné úpravy podľa vyšpeci kovaných požiadaviek. Ďalšími nepochybnými prioritami návrhu a vývoja sú i výkon aplikácie či jej stabilita. Pri analýze spúšťania programov je otázka rýchlosti totiž esenciálnou; jej neefektívnosť by mohla viesť k rapídnym problémom s výkonom počítača ako takého. Systematický postup práce a dôkladná analýza problému viedli k súčasnému stavu projektu. Verím preto, že bude použiteľným konceptom pre každého, kto sa v budúcnosti pokúsi podobný systém navrhnúť èi vyvinúť.

Súbory bakalárskej práce:

Danko_BP.pdf
priloha.zip