Meno:Martina
Priezvisko:Babinská
Názov:Identifikácia proteínových sektorov ako evolučných jednotiek bielkovín
Vedúci:prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Rok:2022
Kľúčové slová:proteín, konzervovanosť, koevolúcia, proteínový sektor
Abstrakt:Funkcia proteínu je podmienená jeho trojrozmerným usporiadaním. Evolučné adaptá- cie na zmeny prostredia však môžu ovplyvniť jeho biochemické vlastnosti. To, ktoré pozície v proteíne sa na týchto adaptáciách podieľajú, len zo samotnej trojrozmernej štruktúry proteínu zistiť nedokážeme. Je preto dôležité skúmať samotné zloženie pro- teínu a snažiť sa zistiť, aké iné, neintuitívne subštruktúry tieto zmeny podmieňujú. V našej práci sme na zamerali na hľadanie takzvaných proteínových sektorov, ktoré sú tvorené spolupracujúcimi a vzájomne sa ovplyvňujúcimi pozíciami. Na ich štúdium sme použili dva bioinformatické nástroje: (1) štatistickú analýzu prepojení a (2) analýzu GREMLIN (z angl. Generative regularized models of proteins) na predikciu kontaktov aminokyselín v trojrozmernej štruktúre proteínu. Metódy sme aplikovali na proteín poly (ADP-ribóza) polymeráza, ktorý zohráva dôležitú úlohu pre život bunky, pričom bol len nedávno objavený u kvasiniek. Výsledky zahŕňali identifikáciu dvojíc pozícií, ktoré na seba vzájomne pôsobia, následnú lokalizáciu a určenie rozmiestnenia proteínových sektorov v rámci pozorovaného proteínu.

Súbory bakalárskej práce:

babinska_priloha.zip
babinska_BP.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

obhajoba_babinska2.pdf

Upraviť