Registrácia novej diplomovej práce

Meno autora:
Priezvisko autora:
Názov práce:
Vedúci práce:
Rok obhajoby práce:
Kľúčové slová:
Abstrakt:
Heslo:
Ešte raz heslo:
Chcem a súhlasím, aby moja diplomová práca vrátane plného textu a príloh bola zverejnená. (V prípade neudelenia súhlasu bude moja diplomová práca k dispozícii len pre Katedru informatiky.)