Úvod do matematickej logiky

Ján Mazák, M255, mazak at dcs.fmph.uniba.sk

Hodnotenie

Spodná hranica na získanie známky A, B, C, D, E je postupne 92, 84, 76, 68, 60 bodov.

Praktické cvičenia 10 x 2 body, dokopy 20 bodov.

Bonusy vyhlásené na praktických cvičeniach: zarátava sa max. 6 bodov.

Domáce úlohy, 2 x 10 bodov, dokopy 20 bodov, je nutné získať minimálne 6.

Písomka približne v polovici semestra 10 bodov (nemá opravné termíny).

Skúška (50 bodov) pozostáva z písomnej a ústnej časti. Z písomnej je nutné získať aspoň 12 bodov z 20, z ústnej aspoň 18 bodov z 30.

Účasť na písomnej časti skúšky je povolená len študentom, ktorí spĺňajú minimá bodov zo semestra. Účasť na ústnej časti je povolená len študentom, ktorí uspeli v písomnej časti skúšky.

Materiály

Prednášky sú spoločné s predmetom Logika pre informatikov (1-AIN-412).

Literatúra