Informácie o predmete

prednášky
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.utorok 9:50akvárium X
cvičenia
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. utorok 13:10akvárium II (každý druhý týždeň)

Aktuálne informácie

18.9.2020 Boli aktualizované informácie o termínoch konania prednášky a cvičenia.

Podmienky

Počas semestra budú zadané 4 sady úloh. Z každej sady si musíte vybrať jednu úlohu a jej riešenie odovzdať do uvedeného termínu. Naviac musíte na cvičení odprezentovať riešenie jednej úlohy, ktorá Vám bude pridelená.

Za každú úlohu môžete získať najviac 10 bodov, za prezentáciu tiež 10 bodov. Ku skúške sa Vám budú počítať body za 3 najlepšie vyriešené úlohy a body za prezentáciu. (Ak si vyberiete úlohu, ktorá Vám bola pridelená, zníži sa celkový počet získaných bodov o 5.)

Aby ste na skúške získali hodnotenie A (resp. B, C, D, E), musíte na cvičeniach získať aspoň 20 (resp. 16, 12, 8, 4) body. (Aj keď získate menej ako 4 body, môžete sa dostaviť na skúšku - vo výnimočných prípadoch môžete získať hodnotenie E.)

Cvičenia povinné nie sú, čo však neznamená, že prezenčná listina kolovať nebude :)