Meno:Matúš
Priezvisko:Zubčák
Názov:Potláčania hrán v kubických grafoch
Vedúci:doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:snark, Kászonyiho funkcia, rezistencia, zovšeobecnené Blanušove snarky, Isaacsove snarky
Abstrakt:Mnohé známe hypotézy v teórii grafov je postačujúce dokázať pre kubické grafy, navyše pre hranovo 3-zafarbiteľné kubické grafy sú už tieto hypotézy dokázané. V našej práci skúmame Kászonyiho funkciu, paralelnú a sériovú rezistenciu. Tieto tri veličiny poskytujú isté charakteristiky pre tie kubické grafy, ktoré nie sú hranovo 3-zafarbiteľné. Kászonyiho funkcia $\psi(e)$ vyjadruje počet rôznych hranových 3-farbení kubického grafu G po potlačení hrany e, pričom potlačenie hrany je odobratie hrany a vyhladenie incidentných vrcholov stupňa 2. V práci určíme hodnotu Kászonyiho funkcie $\psi(e)$ pre ľubovoľnú hranu e každého grafu z dvoch nekonečných tried snarkov -- Isaacsových snarkov a zovšeobecnených Blanušových snarkov. Paralelná rezistencia je minimálny počet po dvoch nezávislých hrán potrebný na to, aby po ich potlačení vznikol hranovo 3text-zafarbiteľný graf. Sériová rezistencia je minimálny počet postupných potlačení hrán, ktorým z pôvodného grafu vznikne hranovo 3-zafarbiteľný graf. Teda u sériovej rezistencie povoľujeme aj potláčanie novovzniknutých hrán. Ukážeme, že každý kubický graf má konečnú sériovú rezistenciu a ak má 1-faktor, tak má konečnú aj paralelnú rezistenciu. Ďalej skonštruujeme nekonečnú triedu kubických grafov, ktoré majú nekonečnú paralelnú rezistenciu a nekonečnú triedu bezmostových kubických grafov, ktoré majú rozdielnu paralelnú a sériovú rezistenciu, pričom pre ľubovoľné prirodzené číslo n existuje v tejto triede taký graf G, pre ktorý je rozdiel jeho paralelnej a sériovej rezistencie väčší ako n. Súčasťou práce je aj program, ktorý v reálnom čase počíta hodnoty Kászonyiho funkcie, paralelnej a sériovej rezistencie pre kubické grafy do 80 vrcholov.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska praca.pdf
edge-suppressionzip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Obhajoby.pdf

Upraviť