Formálne jazyky a automaty (1)

Zimný semester 2022/23

DomovPravidláŠtudijné materiályDomáce úlohyRiešenia úlohKontaktyPrihlásiť sa

Pravidlá predmetu

Podmienky úspešného absolvovania predmetu:

  1. Aspoň 60 bodov zo semestra.
  2. Najviac dve neospravedlnené neúčasti na cvičeniach.
  3. Tri uznané riešenia úloh na cvičenia.
Nesplnenie niektorej z uvedených podmienok má automaticky za následok hodnotenie FX.

1. Bodovanie

V priebehu semestra je možné získať aspoň 120 bodov. Z toho:

Po skončení výučbovej časti semestra sa stanoví výsledné hodnotenie za cvičenia, pozostávajúce z jednej zo známok D+, D, E a FX, podľa nasledujúceho kľúča: Študent s hodnotením D, E, resp. FX získava z predmetu danú známku. Študent s hodnotením D+ si buď môže dať zapísať známku D, alebo sa zúčastniť ústnej skúšky, na ktorej je teoreticky možné získať ľubovoľné z hodnotení A–FX, avšak s prihliadnutím na body zo semestra (to napríklad znamená, že študent so 120 bodmi má o poznanie vyššiu šancu na zisk známky A, než študent s 84 bodmi).

2. Neúčasti na cvičeniach a písomkách

Za semester sú povolené najviac dve neospravedlnené neúčasti na cvičeniach. V odôvodnených prípadoch je možné neúčasť ospravedlniť u cvičiaceho (typicky stačí ústne).

Riadne termíny obidvoch písomiek sa stanovia tak, aby vyhovovali všetkým študentom. Prípadnú neúčasť na niektorej z písomiek možno ospravedlniť iba v obzvlášť závažných prípadoch. Neospravedlnená neúčasť znamená prepadnutie riadneho termínu danej písomky.

3. Úlohy na cvičenia

Na každé cvičenie okrem úvodného bude približne v týždňovom predstihu zverejnená sada niekoľkých domácich úloh. Za tieto úlohy sa nebudú udeľovať žiadne body; podmienkou úspešného absolvovania predmetu ale sú aspoň tri uznané riešenia takýchto úloh. Na uznanie riešenia úlohy je nutné:

Po skončení cvičenia bude písomne odovzdané riešenie skontrolované cvičiacim a v prípade jeho správnosti bude uznané. V opačnom prípade sa ďalší postup stanoví individuálne (obvykle bude potrebné riešenie prerobiť a odovzdať znova).

Opravné termíny

Každý študent má nárok na dva opravné termíny, pričom na každom si môže opraviť buď jednu z písomiek, alebo ústnu skúšku. Rozhodnutie písať opravnú písomku znamená, že pôvodný výsledok z písomky sa anuluje a do výsledného hodnotenia sa započíta výsledok z opravnej písomky (teda je možné si aj pohoršiť). Body za bodované domáce úlohy sa nahradiť nedajú.

Termíny opravných písomiek budú stanovené koncom výučbovej časti semestra po dohode so študentmi, pričom vypísaný bude jeden prvý opravný a jeden druhý opravný termín. Ospravedlniť neúčasť na opravnom termíne písomky možno iba v závažných prípadoch, pričom neospravedlnená neúčasť znamená prepadnutie termínu.

Opravné termíny ústnych skúšok budú stanovené nezávisle na opravných termínoch písomiek.