Formálne jazyky a automaty (1)

Zimný semester 2022/23

DomovPravidláŠtudijné materiályDomáce úlohyRiešenia úlohKontaktyPrihlásiť sa

Bodované domáce úlohy

Počas semestra bude zverejnených päť sád bodovaných domácich úloh, pričom jedna sada bude zvyčajne pozostávať z dvoch úloh. Dohromady bude možné za tieto úlohy získať najviac 30 bodov, pričom do celkového hodnotenia sa započítajú iba v prípade zisku aspoň 15 bodov.

Riešenia každej zo sád bodovaných domácich úloh bude potrebné do stanoveného termínu odovzdať do krabice pred sekretariátom KI (miestnosť M-254), prípadne osobne na cvičení.

Úlohy na cvičenia

Na každé cvičenie okrem úvodného bude približne v týždňovom predstihu zverejnená sada niekoľkých domácich úloh. Za tieto úlohy sa nebudú udeľovať žiadne body; podmienkou úspešného absolvovania predmetu ale sú aspoň tri uznané riešenia takýchto úloh. Na uznanie riešenia úlohy je nutné:

Po skončení cvičenia bude písomne odovzdané riešenie skontrolované cvičiacim a v prípade jeho správnosti bude uznané. V opačnom prípade sa ďalší postup stanoví individuálne (obvykle bude potrebné riešenie prerobiť a odovzdať znova).

Prémiové domáce úlohy