Formálne jazyky a automaty (2)

Letný semester 2023/24

DomovPravidláŠtudijné materiályDomáce úlohyRiešenia úlohKontaktyPrihlásiť sa

Bodované domáce úlohy

Počas semestra bude zverejnených niekoľko sád bodovaných domácich úloh. Dohromady bude možné za tieto úlohy získať najviac 30 bodov, pričom do celkového hodnotenia sa započítajú iba v prípade zisku aspoň 15 bodov.

Riešenia každej zo sád bodovaných domácich úloh bude potrebné do stanoveného termínu odovzdať do krabice pred sekretariátom KI (miestnosť M-254), prípadne osobne na cvičení.

Úlohy na cvičenia

Na každé cvičenie okrem úvodného bude približne v týždňovom predstihu zverejnená sada niekoľkých domácich úloh. Za tieto úlohy sa nebudú udeľovať žiadne body; podmienkou úspešného absolvovania predmetu ale sú aspoň tri uznané riešenia takýchto úloh. Na uznanie riešenia úlohy je nutné:

Po skončení cvičenia bude písomne odovzdané riešenie skontrolované cvičiacim a v prípade jeho správnosti bude uznané. V opačnom prípade sa ďalší postup stanoví individuálne (obvykle bude potrebné riešenie prerobiť a odovzdať znova).

Prémiové domáce úlohy