Úvod do kombinatoriky a teórie grafov

Letný semester 2016/2017


DomovPravidláŠtudijné materiályCvičeniaDomáce úlohyPísomky a skúškyBody

Písomky a skúšky

Prvá písomka

Termín: 28. apríla 2017 (piatok) o 12:00 v miestnosti B
Obsahová náplň: úlohy ku ktorejkoľvek z tém precvičených v rámci prvých siedmich cvičení; predovšetkým by však malo ísť o úlohy zodpovedajúce nasledujúcim okruhom:

Druhá písomka

Termín: 22. mája 2017 (pondelok) o 14:00 v miestnosti F2
Obsahová náplň: úlohy ku ktorejkoľvek z tém precvičených v rámci prvých jedenástich cvičení (podľa stredajšej skupiny); predovšetkým by však malo ísť o úlohy zodpovedajúce nasledujúcim okruhom:

Skúšky

Počas skúškového obdobia budú tri termíny písomnej skúšky. V prípade záujmu je možné upraviť si hodnotenie na ústnej skúške. Je silno odporúčané zúčastniť sa už prvého termínu písomnej skúšky, pretože nasledujúce dva termíny sú chápané predovšetkým ako opravné (neúčasť na prvých dvoch termínoch napríklad znamená stratu nároku na opravné termíny).

Termíny písomnej skúšky:

V rámci písomnej časti skúšky bude možné získať najviac 60 bodov, z toho 30 bodov za teóriu (čokoľvek prebrané na prednáške) a 30 bodov za príklady (čokoľvek prebrané na cvičeniach). Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať z písomnej časti aspoň 30 bodov (a súčasne dosiahnuť hranicu aspoň 50 bodov celkom). Na základe bodov za semester bude stanovené výsledné hodnotenie pozostávajúce z jednej zo známok A–Fx podľa stupnice zverejnenej začiatkom semestra. V prípade hodnotenia A–E je možné nechať si zapísať do indexu danú známku (u prof. Škovieru) alebo sa zúčastniť ústnej skúšky (tiež u prof. Škovieru), na ktorej si je možné výsledné hodnotenie upraviť. V prípade hodnotenia Fx je potrebné zúčastniť sa opravného termínu písomnej skúšky.