Úvod
Cvičenia
Projekt
Materiály
Wiki
Kontakt

Projekt

Projekt pozostáva z dvoch častí:
 1. Požiadavky + špecifikácia systému + USE CASE model (termín odovzdania 22.3.2010) - dokument obsahujúci špecifikáciu systému. Mal by sa podobať na tento vzor.
 2. Design systému (termín odovzdania 14.5.2010) - dokument obsahujúci návrh systému (t.j. rôzne pohľady na systém, ktoré budú preperané na cvičeniach) podľa špecifikácie z prvej časti projektu. Ako by mal dokument vyzerať uverejníme neskôr. Mal by obsahovať časti ako v tomto dokumente a aspoň po jednom z každého diagramu preberaného na cvičeniach (t.j. class diagram, object diagram, sequence, collaboration, statechart, activity a dátový model). Viac o tom, ako by mali jednotlivé diagramy vyzerať sa dozviete na cvičeniach.
Študenti budú projekt vypracovávať na wiki stránkach predmetu v tímoch po dvoch až troch. Každý tím si vyberie tému projektu zo zásobníka tém (prípadne navrhne vlastnú), pričom rozdelenie tém na cvikách by malo byť zhruba rovnomerné (t.j. môže sa stať, že ak napíšete neskoro, téma sa Vám už neujde a budete si musieť vybrať inú). Informáciu o tom, aký ste tím a akú tému ste si vybrali pošlite na rjasko (zavinac) dcs.fmph.uniba.sk najneskôr do 1.3.2010.

Zásobník tém

 1. Online rezervačný/vstupenkový systém pre kultúrne podujatia
  • Do systému má možnosť zaregistrovať sa ľubovoľná kultúrna inštitúcia (po podpísaní určitej zmluvy, ktorá sa inštitúcii vytlačí pri registrácii a potvrdení administrátorom systému).
  • Každá inštitúcia môže do systému zadať informácie o svojich kultúrnych podujatiach spolu s termínmi konaní, cenou vstupenky (cena môže byť rôzna pre deti a pod.), maximálny počet návštevníkov, prípadne aj rozloženie sedadiel a iné dôležité informácie.
  • Ľubovoľný návštevník stránky má možnosť prezerať si ponuku aktuálnych podujatí a zakúpiť si lístok. Lístok si môže vytlačiť (bude zrejme obsahovať nejaký kód na overenie pravosti → musí byť viazaný na konkrétnu osobu)
  • Návštevník sa môže do systému registrovať a budú mu chodiť informácie o podujatiach z jeho regiónu a podľa druhu, aký si špecifikuje. Taktiež môže registrovaný užívateľ dostávať nejaké zľavy, ak je pravidelný zákazník.
  • Inštitúcia dostane po uzavretí predaja vstupeniek na podujatie zoznam predaných vstupeniek, aby mohla pri vstupe na podujatie overiť pravosť predloženého lístka (a prípadne vydať aj ďalší doklad). V prípade, ak má inštitúcia pripojenie na internet, môže overovať lístky priamo v systéme (aj pomocou čítačky čiarových kódov).

 2. Dochádzkový/Prístupový systém pre školu
  • Žiaci, učitelia a ostatní pracovníci školy dostali čipové karty.
  • Sýstém eviduje príchody odchody osôb.
  • Povoľuje vstup do miestností (na základe vopred zadaných práv, kto môže kam a kedy vstúpiť).
  • Online sa generuje zoznam oneskorencov (záškolákov) a neprítomných učiteľov/pracovníkov.
  • Rodičia môžu cez internet ospravedlniť neskorý príchod žiaka, resp. vopred nahlásiť, že do školy nepríde.
  • Riaditeľ môže kontrolovať, kto sa nachádza v ktorej miestosti.

 3. E-learningový systém pre školu

 4. Informačný systém študijného oddelenia
  • Študenti si zapisujú predmety z ponuky predmetov. Zápis si môžu meniť do troch týždňov od začiatku semestra.
  • Učitelia majú možnosť vidieť, kto si predmet zapísal.
  • Učitelia posielaju informácie k predmetu zapísaným študentom, vytvárajú termíny skúšok a hodnotia študentov.
  • Študenti sa prihlasujú na skúšky a vidia svoje hodnotenie.
  • Pracovníčky študijného oddelenia môžu zadávať predmety a vidia ako sú na tom študenti, ktorých majú na starosti.
  • Šéf katedry vidí, aký bol študijný priemer predmetov, ktoré majú nastarosti pracovníci katedry.

 5. Grantový systém pre ministerstvo
  • Verejnosť môže podať žiadosť o grant vyplnením rozsiahleho elektronického registračného formulára na internete.
  • Ministerstvo žiadosť spracováva (rozhoduje či ju podporí a akou čiastkou), v systéme sa spracovanie žiadosti prejavuje tým, že žiadosť prechádza určitými stavmi.
  • Žiadosti sa podávajú do rozných programov (podľa zamerania žiadosti). Každý program má na starosti iná sekcia (cca 10 programov, každý ma 10 podprogramov).
  • Žiadateľovi sa po vyplnení registračného formulára vygeneruje aj verzia žiadosť na vytlačenie. Vytlačenú žiadosť opečiatkuje, podpíše a zašle na ministerstvo.
  • Po príchode sa papierová verzia žiadosti spáruje s elektronickou verziou v systéme (zrejme na základe nejakého kódu). Takto sa overí pravosť uvedených údajov v elektronickom formuláry.
  • Nespárované žiadosti v systéme sa považujú za neplatné.
  • Rôzne programy majú rôzne požiadavky na registračný formulár.
  • Workflow spracovania žiadosti v rámci podprogramu je rovnaký (t.j. žiadosti z rovnakého podprogramu prechádzajú rovnakými stavmi).
  • V každom stave spracovania žiadosti sa vykonávaju určité operácie (minister podpíše zmluvu, vytlačí sa sprievodný list k žiadosti,...).
  • Ministerstvo špecifikuje, ktorý pracovník má v ktorom stave a programe právo vidieť žiadosti, či ich môže upravovať a ktoré položky môže upravovať. Taktiež je daný zoznam pravidiel, ktorý pracovník môže z akého stavu a programu presunúť žiadosti do ďalšieho stavu.
  • Žiadateľ má možnosť sledovať stav spracovania žiadosti (s kompletnou históriou stavov a času, kedy žiadosť týmto stavom prešla).
V prípade, ak chcete bližšie informácie k nejakej téme, neváhajte sa pýtať na rjasko (zavinac) dcs.fmph.uniba.sk.