Kompilátory

Sylabus: SylabusKomp.html

Termíny a prihlásenie na skúšku:  Klikni tu !

Najcitovanejšia literatúra:
Dragon books:
Purple dragon: A.V. Aho, M.S. Lam, R. Sethi, J. D. Ullman: Compilers - Principles, techniques and tools. Addison-Wesley 2006
Red dragon:  Aho, Sethi and Ullman: Compilers - Principles, techniques and tools. Addison-Wesley 1986
Green dragon:  Aho, Ullman: Principles of Compiler Design.  Addison-Wesley 1977
Whale book:  Steven Muchnick: Advanced Compiler Design and Implementation. Morgan Kaufman Publishers 1997
Tiger book:  Appel: Modern Compiler Implementation in Java. Cambridge University Press 1998
No name: Fischer, LeBlanc: Crafting a Compiler. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.

Prednášky zima 2010

Úvodná prednáška: Introduction Inšpirácia pre projekt: TWS
Lexikálna analýza: Lexical analysis Lexika TWS projekt
Syntaktická analýza : Syntax analysis
Rozdiel medzi SLR, LR a LALR: conflicts
Doplňujúca prednáška o syntaktickej analýze: More on Bottom-Up
Easy bottom-up parsing: slides paper TWS project
Syntaxou riadený preklad Syntax directed translation
Generovanie do medzijazyka: Intermediate code generation
Kontrola typov: Type Checking
Unifikácia: Unification as equations solving in a term algebra
Podpora počas behu: Runtime environments
Zber smetí: Garbage Collection
Generovanie kódu: Code generation
Analýza toku dát: Data flow analysis
Optimalizácia cyklov: Loop optimization
Paralelizmus a lokalita: Parallelism and locality

Ak sa niekomu zažiadalo generovať 64 bitový kód: AMD ; Intel

Celkom dobré poznámky k prvej polovici prednášok v angličtine

Stanford: dragonbook.stanford.edu
České stránky: Karlova Univerzita
Iné pekné kurzy: Another course ECES573

Staršie materiály a prednášky:
Učebný text: kompilatory.ps
Nové texty: kompilátory.pdf
scanners.pdf

Na stránku Janky Dvořákovej: prvá polovica 2006