Obsahy študijných odborov odovzdané na MŠ SR

9.1.1-Matematika.rtf
9.1.2-MatLogika.rtf
9.1.3-Algebra.doc
9.1.4-MatAnalyza.rtf
9.1.5-NumAnalyza.rtf
9.1.6-DiskretnaMat.rtf
9.1.7-GeometriaTopologia.doc
9.1.8-TeoriaVyucMat.rtf
9.1.9-AplikovanaMat.rtf
9.1.10-Statistika.doc
9.1.11-PravdepStatistika.rtf

9.2.1-Informatika.rtf
9.2.2-TeorInformatika.rtf
9.2.3-TeorVyucInf.rtf
9.2.4-PocitInz.rtf
9.2.5-SoftverInz.rtf
9.2.6-InformacneSysy.rtf
9.2.7-Kybernetika.rtf
9.2.8-UmelaInteligencia.rtf
9.2.9-AplikovanaInf.rtf
9.2.10-HospInformatika.rtf