Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: dohodou

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

 1. Kryptológia (23 strán): pdf, verzia 2b, 2020
 2. Kryptológia II (30 strán): pdf, verzia 2b, 2020

Výuka ZS 2021/22

Diplomový seminár 2 (Str 11:30-13:00 M-III)

Kryptológia 1 (Str 14:50-16:20 M-IV, Štv 12:20-13:50 M-IV)

Slidy zo ZS 2020/21: archív

Výsledky skúšky zo 4.1.2022: výsledky

Prednášky:

 1. Úvod - organizácia, úvod
 2. Kryptoanalýza jednoduchých šifier - slidy, príklady kryptoanalýzy: substitučná šifra, Vigenereova šifra
 3. Blokové šifry - konštrukcie: slidy 1; módy: slidy 2
 4. Prúdové šifry - slidy
 5. Úvod do kryptografie s verejnými kľúčmi - slidy
 6. RSA (schéma, korektnosť a implementácia) - slidy
 7. Bezpečnosť RSA - slidy
 8. Diskrétny logaritmus a súvisiace schémy - slidy
 9. Cvičenie 1 - pdf
 10. Hašovacie funkcie - slidy
 11. Autentizačné kódy správ - slidy
 12. Heslá - slidy
 13. Digitálne podpisy - slidy
 14. Podpisy založené na hašovacích funkciách - slidy
 15. Úvod do LWE - slidy
 16. Konštrukcie využívajúce samoopravné kódy - slidy
 17. Cvičenie 2 - pdf
 18. Kryptografické protokoly - úvod - slidy
 19. Výmena kľúčov autentizovaná heslami - slidy
 20. TLS - úvod - slidy
 21. TLS - bezpečnosť a TLS 1.3 - slidy
 22. Slabiny v používaných protokoloch - slidy
 23. Rôzne (Schémy spol. tajomstva, commitment schémy a zero-knowledge) - slidy
 24. Dôkazy znalosti a identifikačné protokoly - slidy

Domáce úlohy (študenti):

 1. Permutačná šifra využíva bloky dĺžky 36 znakov, zoradených v tvare trojuholníka. Kľúčom je 12 pozícií v trojuholníku (pričom žiadne sa na seba nezobrazia pri rotácii o 60 alebo 120 stupňov). Šifrovanie jedného bloku zapíše 12 znakov na pozície dané kľúčom, následne sa trojuholník otočí o 60 stupňov v smere hodinových ručičiek a pokračuje sa zápisom ďalších 12 znakov. Ešte jedno otočenie a nakoniec je vyplnený znakmi celý trojuholník. Ilustračný príklad je uvedený v súbore hw1-demo.txt. Vašou úlohou je dešifrovať šifrový text ctXX.txt pozostávjúci z dvoch blokov (pri šifrovaní oboch blokov je použitý rovnaký kľúč). Otvorený text je v angličtine. Zadania: hw1-data.zip. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 1" obsahujúcim: (1) otvorený text, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód (ak Ste nejaký použili pri riešení).
  Termín: polnoc 20.10.2021
 2. Vo variante ElGamalovej šifrovacej schémy sme zvolili parametre p, q, g tak, že p a q sú prvočísla, kde q|(p-1) a g je generátor multiplikatívnej podgrupy Z_p rádu q. Súkromný kľúč x je zo Z_q a verejné y=g^x mod p. Šifrovanie a dešifrovanie prebieha analogicky ako pôvodnej ElGamalovej schéme (implementácia v Sage je tu). Ako útočník máte k dispozícii verejné parametre schémy a šifrový text v súbore hwXX.txt. Nájdite otvorený text m, keď viete, že je z množiny {1000000, ..., 1100000}. Zadania: hw2-data.zip. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 2" obsahujúcim: (1) otvorený text m, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód (ak Ste nejaký použili pri riešení).
  Termín: polnoc 10.11.2021
 3. Skonštruujte čiastočnú kolíziu v hašovacej funkcii SHAKE-128 s 1024 bajtovým výstupom. Kolidujúce reťazce musia mať tvar "Meno Priezvisko XX...X", kde použijete vaše meno a priezvisko a XX...X je ľubovoľný počet ľubovoľných bajtov. Výstupy majú kolidovať (byť zhodné) na posledných 7 bajtoch. Kontrolný skript: hw3-test.py. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 3" obsahujúcim: (1) súbory col1.dat a col2.dat obsahujúce kolidujúce reťazce, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Termín: polnoc 2.12.2021

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP