Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

 1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
 2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
 3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka ZS 2016/17

Kryptológia 1 (Str 16:30-18:00 M-III, Štv 12:20-13:50 M-VII)

Riadny termín skúšky (12.1.2017, 15:30, F1-108): výsledky
Opravný termín skúšky (1.2.2017, 15:00, F1-108)

Prednášky:

 1. Úvod - organizácia, úvod
 2. Kryptoanalýza jednoduchých šifier - slidy, príklady kryptoanalýzy: substitučná šifra, Vigenerova šifra
 3. Blokové šifry - slidy 1, slidy 2
 4. Prúdové šifry - slidy
 5. Úvod do kryptografie s verejnými kľúčmi - slidy
 6. RSA (schéma, korektnosť a implementácia) - slidy
 7. Bezpečnosť RSA - slidy
 8. Kvadratické zvyšky, odmocniny a Rabinov systém - slidy
 9. Diskrétny logaritmus a súvisiace schémy - slidy
 10. Bezpečnosť asymetrických šifrovacích schém - slidy
 11. Hašovacie funkcie - slidy
 12. Autentizačné kódy správ - slidy
 13. Heslá - slidy
 14. Digitálne podpisy - slidy
 15. Schémy spoločného tajomstva - slidy
 16. Úvod do LWE - slidy
 17. Kryptografické protokoly - úvod - slidy
 18. Slabiny kryptografických protokolov - slidy
 19. BAN logika - slidy
 20. Úvod do OFMC - slidy
 21. TLS - slidy
 22. Bezpečnosť TLS - slidy
 23. Bit-commitment schémy a bezznalostné dôkazy - slidy
 24. Dôkazy znalosti a identifikačné schémy

Domáce úlohy (študenti):

 1. Nájdite otvorený text pre daný šifrový text. Šifrové texty boli vytvorené nasledujúcim Pythonovským skriptom: hw1gen.py. Otvorené texty sú v angličtine (beletria). Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 1" obsahujúcim: (1) otvoreny text, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri kryptoanalýze.
  Šifrové texty zip
  Termín: polnoc 19.10.2016
 2. Pre zadanú funkciu f:{0,1}^120 -> {0,1}^60 a daný obraz y nájdite vzor x taký, že f(x)=y. Funkcia je daná postupnosťou operácií. Spolu s obrazom y sú zadané v súbore dataXX.txt. Program s príkladom vyhodnotenie funkcie (ktorý definuje význam jednotlivých operácií) je hw2eval.py. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 2" obsahujúcim: (1) nájdený vstup x reprezentovaný ako prvok z množiny {0,1}^160, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Vstupné súbory: zip
  Termín: polnoc 2.11.2016
 3. Inštancia ElGamalovho asymetrického systému je daná verejným kľúčom (p,q,g,y), pričom a rád prvku g je prvočíslo q (generovanie inštancie: hw3inst.py). Nájdite otvorený text m pre aspoň jeden zo zadaných šifrových textov. Verejný kľúč ako aj sadu šifrových textov, 6 dvojíc (r,s), nájdete vo vstupnom súbore. Dôležitá poznámka: všetky otvorené texty majú najviac 36 bitov. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 3" obsahujúcim: (1) nájdené m (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Vstupné súbory: zip
  Termín: polnoc 23.11.2016
  Pomôcka: Vhodne umocnite druhú časť šifrového textu tak, aby sa znáhodňujúci faktor r=g^k "stratil"; zároveň predpokladajte, že niektorý otvorený text m sa dá napísať ako m1*m2 (kde m1 a m2 majú zhruba polovičnú dĺžku m).
  Termín s pomôckou: polnoc 27.11.2016
 4. Navrhnite čo najjednoduchší protokol pre autentifikáciu a distribúciu session kľúča medzi používateľom A a serverom (predpokladajte, že každý používateľ má na serveri uložený dlhodobý symetrický kľúč). Na komunikáciu so serverom má používateľ dva nezávislé komunikačné kanály. Typy komunikačných kanálov a priradenie úloh nájdete nájdete v súbore typy.txt. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 4" obsahujúcim: (1) návrh a popis protokolu so zdôvodnením ich bezpečnosti, vrátane diskusie prečo má alebo nemá prítomnosť dvoch kanálov na zložitosť protokolu (2) okomentovaný zdrojový súbor pre analýzu navrhnutého protokolu pomocou OFMC (Open-Source Fixed-Point Model-Checker, linka) v AnB notácii.
  Termín: polnoc 13.12.2016

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP