Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

 1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
 2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
 3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka ZS 2017/18

Kryptológia 1 (Str 16:30-18:00 M-III, Štv 12:20-13:50 M-VII)

Slidy zo ZS 2016/17: archív

Prednášky:

 1. Úvod - organizácia, úvod
 2. Kryptoanalýza jednoduchých šifier - slidy, príklady kryptoanalýzy: substitučná šifra, Vigenereova šifra
 3. Blokové šifry - konštrukcie: slidy 1; módy: slidy 2
 4. Prúdové šifry - slidy
 5. Úvod do kryptografie s verejnými kľúčmi - slidy
 6. RSA (schéma, korektnosť a implementácia) - slidy
 7. Bezpečnosť RSA - slidy
 8. Rabinov systém - slidy
 9. Diskrétny logaritmus a súvisiace schémy - slidy
 10. Konštrukcie využívajúce samoopravné kódy - slidy
 11. Hašovacie funkcie - slidy
 12. Autentizačné kódy správ - slidy
 13. Digitálne podpisy - slidy
 14. Podpisy založené na hašovacích funkciách - slidy
 15. Heslá - slidy
 16. Schémy spoločného tajomstva - slidy

Domáce úlohy (študenti):

 1. Nájdite otvorený text pre daný šifrový text. Šifrové texty boli vytvorené nasledujúcim Pythonovským programom: hw1-gen.py. Otvorené texty sú v angličtine. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 1" obsahujúcim: (1) otvorený text, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri kryptoanalýze.
  Šifrové texty zip
  Termín: polnoc 26.10.2017
 2. Nájdite kľúč pre variant blokovej šifry Simon (veľkosť bloku 80 bitov, dĺžka kľúča 40 bitov, počet kôl 120) s využitím slide útoku. Má ísť o útok s možnosťou voľby otvoreného textu. V prvom kroku vytvorte najviac 4 194 304 vhodných otvorených textov. Následne dostanete zodpovedajúce šifrové texty. Implementácia šifry, formát očakávaných vstupov a výstupov sú zrejmé z kódu: hw2-public.c. Pre e-mail použite predmet správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 2".
  Termín pre poslanie otvorených textov: polnoc 4.11.2017
  Termín pre poslanie riešenia (kľúč, stručný popis riešenia, zdrojový kód): polnoc 8.11.2017
 3. Získajte súkromný kľúč v RSA schéme a podpíšte súbor text.txt. Na podpísanie použite RSA-PSS s dĺžkou "soli" 32 bajtov a hašovacou funkciou SHA256. Overenie podpisu XX.sig pre verejný kľúč XX-pub.pem je teda takéto:
  openssl dgst -sha256 -sigopt rsa_padding_mode:pss -sigopt rsa_pss_saltlen:32 -signature XX.sig -verify XX-pub.pem text.txt
  Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 3" obsahujúcim: (1) súbor so súkromným kľúčom vo formáte PEM a súbor XX.sig obsahujúci podpis zadaného súboru, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri kryptoanalýze.
  Verejné kľúče: zip
  Hint: Úspešný útok je výpočtovo efektívny (v podstate okamžitý, netreba čakať hodiny ani minúty). Pokiaľ váš pridelený verejný kľúč odoláva všetkým útokom, skúste analyzovať jeho vzťah k iným zadaným verejným kľúčom.
  Termín: polnoc 1.12.2017
 4. Nájdite 10-znakové heslá k zadaným "odtlačkom" v dúhovej tauľke (súbor RT.dat) pokrývajúcej cca. 2^{26} hesiel (prípadne zistite, že heslo sa v tabuľke nenachádza). Riešenie nesmie prehľadávať všetky reťazce od štartovacieho bodu. Konštrukcia a parametre dúhovej tabuľky, ako aj spôsob výpočtu "odtlačku" je zrejmé z kódu: hw4-gen.py. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 4" obsahujúcim: (1) získané heslá k jednotlivým odtlačkom, vrátane počtu volaní AES pri nájdení konkrétneho hesla (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri analýze.
  Zoznamy odtlačkov a dúhová tabuľka: zip
  Termín: polnoc 19.12.2017

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP